ЗМІСТ І ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

30.08.2018 09:20

Здійснення повноцінних результативних змін в діяльності загальноосвітньої школи не можливе без високого рівня науково-методичного забезпечення і стабільно творчо працюючих педагогічних працівників. Тому питання підвищення їх кваліфікації, вдосконалення майстерності, впровадження у масову практику сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду залишається пріоритетним.

Система підвищення професіоналізму педагогічних працівників - це цільовий комплекс взаємопов'язаних і взаємообумовлених організаційно-змістовних компонентів. Вона передбачає безперервну післядипломну педагогічну освіту. 

Методична робота - основний компонент цієї системи так як здійснюється практично постійно і найбільш повно враховує запити та потреби педагогічних працівників, більш динамічно реагує на потреби педагогічної практики. Її зміст, визначається як загальними цілями розбудови української національної школи так і конкретними завданнями, що витікають з реального стану професійної діяльності педагогічних працівників.

Отже, методична робота - це є сучасна функціонуюча система організаційного та науково-методичного забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період і є дієвим засобом управління навчально-виховним процесом.

Ефективність процесу підвищення професійної майстерності вчителів потребує підведення наукової бази до її організації. Оскільки науково-методична робота є цілісним, складним утворенням, то науковий підхід до її організації і здійснення буде системний.

Розвиток цілісної системи методичної роботи в школі здійснюється відповідно до ряду важливих вимог, які носять принциповий характер, а звідси - принципи методичної роботи

1. Зв'язок з життям, актуальність.

2. Науковість методичної роботи.

3. Системність методичної роботи.

4. Комплексний характер методичної роботи.

5. Систематичність, послідовність, безперервність.

7. Диференціація підходу до вчителів.

8. Робота по підвищенню кваліфікації вчителів.

9. Єдність теорії і практики.

10. Оперативність, гнучкість, мобільність. Творча суть методичної роботи в умовах динамічного росту школи вимагає вмілого і гнучкого реагування на всі зміни, перебудовуватись у випадку необхідності.

11. Колективний характер методичної роботи. (поєднання загальношкільних, групових і індивідуальних форм методичної роботи).

12. Створення умов для творчих пошуків вчителів.

Одним із завдань методичної роботи в школі є активізація творчих здібностей учителів. Сьогодення вимагає творчого вчителя.

Щоб формувати вчителя слід знати його побажання, нахили, сильні і слабші сторони його професійної діяльності. 

А звідси організація методичної роботи на діагностичній основі (методи отримання інформації).

- діагностичні анкети (за змістом, функціями, формою);
- відвідування уроків та позакласних заходів;
- аналіз виступів вчителів на засіданнях педради, конференціях, методоб'єднаннях, педконсиліумах, участі в роботі творчих груп (педагогічне спостереження);
- бесіди (позитивне, недоліки, висновки);
- тестування (20-30 контрольних завдань), а потім опрацювання інформації. 

Процес управління розвитком творчості вчителя в школі вміщує планування всієї діяльності колективу на діагностичній основі з урахуванням потреб різних категорій вчителів.

Практика свідчить, що там, де проводиться відповідна робота на діагностичній основі, відбувається зниження педагогічних труднощів щодо самооцінки вчителя та оцінки заступника директора.

Анкетування вчителів з основних проблем навчально-виховного процесу проводиться щорічно у квітні - травні.

Розвиток і постійне удосконалення змісту освіти, яке передбачає в умовах реформування освоєння нових ідей, закладених в нових навчальних програмах, курсах, знаходить відбиток і в формах методичної роботи.

Звернемося спочатку до розгляду колективних форм методичної роботи, не забуваючи про те, що в організаційній структурі реальної методичної роботи ці групи форм - колективна і індивідуальна - повинні оптимальним чином поєднуватися.
Однією із найважливіших форм методичної роботи є робота над єдиною методичною темою (проблемою) школи.

При правильному виборі єдиної методичної теми і активній роботі по даній проблемі вона організовує всі інші форми, стає системоутворюючим фактором. 

Форми методичної роботи в школіПланування внутрішкільної методичної роботи освітнього закладу включає такі організаторські форми:

колективні постійно діючі (методичні об'єднання (кафедри, асоціації), творчі групи тощо);

колективні періодичні (педчитання, методичні оперативки, лекторії, групові консультації);

індивідуальні (самоосвіта, стажування, наставництво, консультації, дистанційне навчання). 

Кожен педагог може брати участь не більш ніж в одній постійно діючій колективній формі методичної роботи, які найбільш повно відповідають рівню його професійної підготовки, досвіду практичної роботи, та бере участь не більше ніж один раз у місяць.

Вчителі, які навчаються у ВУЗах або на курсах без відриву від виробництва, звільняються на період навчання від участі у методичній роботі. Звільняються також і матері, які мають дітей віком до 3-х років. Директори, та їх заступники, беруть участь у роботі м/о, як і вчителі, - за фахом .